GÜMRÜKLEME NE DEMEKTİR ?

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’ne giren ve çıkan emtia, taşıt ve araçlarına uygulanması zorunlu mevzuat işlemlerinin gerçekleştirilmesini ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dâhildir.

4458 sayılı gümrük kanununun 5. maddesine göre;

“Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir. Temsil doğrudan veya dolaylı olabilir.

Temsilci doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.”

Aynı kanunun 225. maddesine göre;

“Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.”.

Gümrük kanununun verdiği yetki ile gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler. 30 yıla aşkın tecrübesiyle Acr Gümrük Müşavirliği, gümrükleme konusunda en yakın partnerimizdir.

TRANSİT TİCARET NE DEMEKTİR ?

Yurt dışında veya serbest bölgelerde yerleşik gerçek veya tüzel kişilerden ya da antrepolardan satın alınan emtianın, Türkiye üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik gerçek veya tüzel kişilere ya da antrepolara satılmasına denir.

Silyon İçecek Gıda Dağıtım Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş olarak uzak doğu ve Amerika arasında “transit ticaret ve aracılığı” konusunda yoğun olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Ticaret Bakanlığı’ nca transit ticaretinin herhangi bir sebeple uygun görülmedi mallar transit ticarete konu olamaz. İthalatın ve ihracatın yasaklandığı ülkelerde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler veya antrepolarla da transit ticaret yapılamaz.

Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak; ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilemez.

ATA Karnesi nedir ?

ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ile Geçici İthalat Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen belgeyi,

Bilgisayar sistemi veya sistem;

Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin yürütüldüğü yerel veya geniş alan ağı ile birbirine bağlı entegre bilgisayar sistemini,

Dökme eşya;

Levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac, pik gibi ambalajlı olarak sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddeleri,

Elektronik veri değişimi nedir ?

Kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarımını,

Eşyanın kayıt yoluyla rejime geçişi nedir ?

Eşyanın rejime geçişine ilişkin gümrük işlemlerinin gümrük idaresi yerine yükümlünün kendi tesislerinde yerinde gümrükleme yoluyla gerçekleştirilmesi ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde, beyanın beyanname verilmesi yerine ticari kayıtlara giriş yoluyla yapılmasını,

Grup ihracatçısı nedir ?

İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

Grup imalatçısı nedir ?

İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı,

Grup ithalatçısı nedir ?

İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD) nedir ?

Ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslar arası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgeyi,

Gümrük işlemlerinin bitirilmesi ne demektir ?

Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya beyannamenin iptal edilmesini veya eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya imhasını veya müsadere edilmesini,

Gümrüklü saha nedir ?

Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara, demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ile diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri; deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını,

İdare amiri nedir ?

Gümrük mevzuatı çerçevesindeki bir işlemin yerine getirildiği gümrük idaresinin en üst amirini,

İhracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya veya ürün nedir ?

İhracı halinde bir geri ödeme veya benzeri ekonomik fayda sağlayan eşya veya ürünleri,

İhracata bağlı önlemlerden yararlanan tarım ürünü nedir ?

Herhangi bir işleme tabi tutulmadan ihracı kaydıyla, ihraç edilmeden önce bir ihraç geri ödemesine eşdeğer bir ödeme konusu olan tarım ürünlerini,

Kanun;

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

Risk analizi nedir ?

Tanımlanmış risklerin ne kadar sıklıkla ortaya çıkabileceğinin ve bunların sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için mevcut bilginin sistematik kullanımını,

Ticaret politikası önlemleri nelerdir ?

Gözetim, korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları ve ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemleri,

Türkiye Gümrük Bölgesi veya Gümrük Bölgesi nedir ?

Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını ve hava sahasını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini,

Veri işleme tekniği;

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza içeren elektronik veri değişimi standart mesajlarının gümrük idareleri ile değişimini ve/veya gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgilerin gümrük idaresinin bilgisayar sistemine girilmesini,

Yolcu: Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret;

Tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden kara, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye’de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye’den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları,

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası;

Kanunun 5/A maddesine uygun olarak, ilgili mevzuat uyarınca aranan koşulları sağlayan yükümlülere gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalar ile Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere verilen belgeyi, ifade etmektedir.

Dış Ticaret ve Aracılıkta Kullanılan Terimler

 

Nc-nda, Fco, Loi, Sco, Loa, imfpa, icpo nedir?

Nc-nda, Fco, Loi, Sco, Loa, imfpa, icpo terimleri ve tanımlarını sayfamızda bulabilirsiniz. Ek olarak örnekleri de indirebilirsiniz.

Non-Circumvention and Non-Disclosure Agreement NC-NDA (Hile, Atlatma ve İfşa Etmeme Sözleşmesi) Nedir ?

Örnek NcNdaDownload

Non-Circumvention and Non-Disclosure Agreement NC-NDA (Hile, Atlatma ve İfşa Etmeme Sözleşmesi) ;

Transit ticarete konu olan anlaşmanın işe konu tüm bilgilerin gizliliğini 3. parti gruplarla paylaşmayacağına dair broker, alıcı ve satıcı tarafları arasında imzalanan, kuralları ve standartları ICC (International Chamber of Commerce) yani Uluslararası Ticaret Komitesi tarafından belirlenmiştir.

Irrevocable Master Fee Protection Agreement | IMFPA (Geri Dönülemez ve Değiştirilemez Komisyon Anlaşması) Nedir ?

Örnek IMFPADownload

Irrevocable Master Fee Protection Agreement | IMFPA (Geri Dönülemez ve Değiştirilemez Komisyon Anlaşması);

Genellikle tezgah üstü emtia işlemlerinde bir alıcı, satıcı ve bir ya da birden çok iş komisyoncusu arasında geri alınamaz ve bağlayıcı bir yasal sözleşmedir. Komisyon oranları ve komisyoncular arasında dağılımı ile ilgili bilgiler yer alır.

Letter of Intent | LOI (Niyet Mektubu) Nedir ?

Letter of Intent (LOI) ;

alıcının hedef ürünle ilgili satıcıya gönderdiği, sipariş hakkında ön bilgi veren ancak resmi niteliği bulunmayan bir belgedir. Herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.

LOI üzerinde yazılması gereken hususlar;

 • Product – Ürün
 • Origin – Ürünün Menşei
 • Packing – Ürünü Paketleme Çeşidi
 • Port of Loading – Yükleme Limanı
 • Port of Destination – Varış Limanı
 • Quantity – Ne kadar ürün talebi ve kaç parti halinde olduğu
 • Payment Terms – Ödeme Koşulları

Irrovacable Corporate Purchase Order – ICPO ( Dönülemez Ticari Alım Siparişi ) Nedir ?

Irrovacable Corporate Purchase Order – ICPO ( Dönülemez Ticari Alım Siparişi ) ;

LOI’ ye göre daha ciddi bir belgedir. LOI yerine kullanılabilir. Alıcının ciddiliğini göstermesi açısından daha etkildir. İçeriğinde LOI deki bilgilerle birlikte alıcının banka bilgilerini de içerir.

Soft Corporate Offer SCO – ( Ön Kurumsal Teklif ) Nedir ?

Soft Corporate Offer SCO – ( Ön Kurumsal Teklif );

LOI veya ICPO’ da belirtilen şartların pazarlığının yapılmasını sağlayan dökümandır. Nihai alım için satıcının sağlayabileceği şartları bildirmesi ve bunlar üzerinde tartışılmasını sağlar.

Full Corporate Offer – FCO ( Tam Kurumsal Teklif) Nedir ?

Full Corporate Offer – FCO ( Tam Kurumsal Teklif);

LOI veya ICPO ‘da belirtilen bilgilere ve koşullara göre hazırlanan, alıcıya

 • Product – Ürün
 • Origin – Ürünün Menşei
 • Packing – Ürünü Paketleme Çeşidi
 • Port of Loading – Yükleme Limanı
 • Port of Destination – Varış Limanı
 • Quantity – Ne kadar ürün talebi ve kaç parti halinde olduğu
 • Payment Terms – Ödeme Koşulları

bildirildiği belgedir.

Satıcı tarafından alıcı şirket ismine düzenlenir ve satıcı tarafından onaylanarak imzalanır. Resmi nitelikli bir belgedir.

DIŞ TİCARETTE ALIM SATIM SÖZLEŞMELERİ

Dış ticaret işlemlerinde ihracatçı ile ithalatçı arasında mal ve hizmet alım satımı ile ilgili karşılıklı olarak karara bağlanan hususların yazılı olarak ifade edilmesi ve taraflarca kabul edilmesi sözleşmeyi oluşturur.

Sözleşme Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Sözleşme yazılı olmalıdır

Ayrıca sözleşme metni açık ve net olmalıdır.

Tarafların hak ve yükümlülükleri açıkça belirtilmelidir

Ayrıca taraflar arasında üzerinde anlaşma sağlanmış tüm konular sözleşme metnine eksiksiz yansıtılmalıdır

Anlaşmazlıkları asgariye indirmek için uluslar arası kabul gören kural ve düzenlemelere dikkat edilmelidir

Olası anlaşmazlıların çözümü için uygulanacak hukuki prosedüre karar verilmeli ve sözleşmede kesinlikle belirtilmelidir

Ayrıca ödemeye ilişkin para birimi netleştirilmelidir

DIŞ TİCARETTE YAPILAN ALIM SATIM SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI

Bir sözleşmede aşağıdaki unsurlar kesinlikle karara bağlanmalıdır;

 • TARAFLAR
 • TARAFLARIN KANUNİ ADRESLERİ VE BANKALARI
 • MALIN CİNSİ, NEVİ VE KALİTESİ (SÖZLEŞMENİN KONUSU)
 • MİKTARI
 • MALIN FİYATI VE TOPLAM TUTAR
 • MALIN TESLİM ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 • ÖDEME ŞEKLİ
 • ÖDEME YERİ VE ZAMANI
 • GECİKME
 • AMBALAJLAMA VE SEVKİYAT
 • GÖZETİM
 • SEVK BELGELERİ
 • MÜCBİR SEBEP (FORS MAJÖR)
 • UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 • SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
 • TARAFLAR

SÖZLEŞMEYE MUTLAKA;

ALICI VE SATICININ İSİM, UNVAN VE ADRESİ TAM VE DOĞRU ŞEKİLDE YAZILMALIDIR.

MALIN CİNSİ, NEVİ VE KALİTESİ (SÖZLEŞMENİN KONUSU)

ALIM SATIM KONUSU OLAN MALIN NE OLDUĞU VE KALİTESİNİN BELİRLENMESİ GEREKİR.

METALLER, ÇİMENTO, ŞEKER GİBİ STANDART MALLARDA KALİTE GENELLİKLE TARAFSIZ KONTROL MERCİLERİNİN ANALİZİNE GÖRE BELİRLENİR.

TALEBE UYGUN OLARAK ÖZEL ÜRETİLEN MALLARDA İSE MAL KALİTESİNİN NE OLACAĞI AYRINTILI OLARAK SÖZLEŞMEYE KAYDEDİLİR.

AKREDİTİF VE VESAİK MUKABİLİ ÖDEMEDE BANKALAR EVRAKLARIN KONTROLÜNÜ YAPARLAR VE EVRAKLAR TAMAMSA ÖDEME GERÇEKLEŞİR, İTHALATÇI TARAFSIZ BİR GÖZETİM ŞİRKETİNDEN KALİTE BELGESİ İSTEYEBİLMEKTEYADA DENEME AMAÇLI KÜÇÜK BİR SİPARİŞİN ARDINDAN YÜKSEK MİKTARDA MAL TALEP EDEBİLMEKTEDİR.

NUMUNEYE GÖRE SATIŞTA GÖNDERİLEN MALLARIN KALİTESİ NUMUNEYE UYMALIDIR.

MALLARIN ANLAŞMADA BELİRLENEN KALİTESİYLE GÖNDERİLEN MALLARIN KALİTESİ ARASINDA ÇOĞU ZAMAN FARKLAR BULUNUR. AYRICA MALLAR HATALI İSE TESPİT EDİLMELİ VE EN KISA SÜREDE İHRACATÇIYA BİLDİRİLMELİDİR.

MALIN MİKTARI

MİKTAR, ADET, KG, TON, METREKARE, LİTRE GİBİ ÖLÇÜ BİRİMLERİYLE KESİN OLARAK ANLAŞMAYA KAYDEDİLMELİDİR.

AYRICA ANLAŞMADA “YAKLAŞIK”, “TAKRİBİ” GİBİ İBARELER BULUNACAKSA;

SEVK EDİLEN MAL MİKTARINDA %10 TOLERANS TANINIR,

SEVK EDİLEN MAL LİTRE YA DA AĞIRLIK BİRİMLERİYLE İFADE EDİLEBİLEN MALLAR GRUBUNDAYSA %5 TOLERANS TANINIR,

MALLAR ADET OLARAK SEVK EDİLİYORSA TOLERANS YOKTUR.

ANLAŞMADA MALIN NET, BRÜT VE AYRICA DARA AĞIRLIĞI YER ALMALIDIR.

FİYATI VE TOPLAM TUTAR

ANLAŞMA SIRASINDA MALIN FİYATI SABİT OLARAK BELİRLENEBİLİR,

AYRICA SİPARİŞ İLE YÜKLEME ZAMANI ARASINDA UZUN SÜRE OLABİLECEK MALLAR İÇİN MALİYETLERDE VE FİYATLARDA ORTAYA ÇIKABİLECEK OLASI DEĞİŞMELER DİKKATE ALINARAK SÖZLEŞMEYE EKLENEBİLİR.

TESLİM ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

SÖZLEŞMEDE İHRACATÇININ MALI TESLİM EDECEĞİ YER BELİRTİLMELİDİR.

MALIN TESLİM ZAMANI YA DA ZAMAN DİLİMİ ANLAŞMADA BELİRTİLMELİDİR.

ÖDEME ŞEKLİ

İTHALATÇININ NASIL BİR ÖDEME YAPACAĞI SÖZLEŞMEYE KAYDEDİLMELİDİR,

PEŞİN, AKREDİTİF, VESAİK MUKABİLİ, MAL MUKABİLİ, AYRICA KABUL KREDİLİ GİBİ ÖDEME ŞEKİLLERİNDEN HANGİSİNİN SEÇİLDİĞİ ANLAŞMADA YER ALMALIDIR.

ÖDEME YERİ VE ZAMANI

GECİKME

TARAFLAR EN SON SEVK TARİHİNDEN SONRA GECİKMEYİ KABUL EDİP ETMEYECEKLERİNİ ANLAŞMADA BELİRTMELİDİR

GECİKME KABUL EDİLECEKSE SÜRESİNİN NE OLDUĞU BELİRTİLMELİDİR

GECİKMEDEN DOLAYI UYGULANACAK CEZA MİKTARI YA DA ORANI BELİRTİLMELİDİR

AMBALAJLAMA VE SEVKİYAT

MALIN ÖZELLİĞİNE UYGUN AMBALAJ TARAFLAR ARASINDA BELİRLENMELİ VE SÖZLEŞMEYE KAYDEDİLMELİDİR.

MALLARIN TAŞIMA ESNASINDA HASAR GÖRMEMESİ İÇİN HERŞEYDEN ÖNCE TAŞIMA ŞEKLİ VE ARACIN ÖZELLİĞNE VE MALIN ÖZELİĞİNE UYGUN AMBALAJLAMAYA İLİŞKİN DETAYLAR SÖZLEŞMEDE YER ALMALIDIR.

GÖZETİM

Alıcı sözleşmede belirlenen şartlara uygun malın kendisine gönderilmesini isteyecektir.

Bu nedenle alıcı sevk yapılmadan önce satıcının yerinde kendisi veya temsilcisi aracılığıyla ya da

aynı şekilde uluslar arası bir gözetim şirketi vasıtasıyla kontrol yaptırmak isteyebilir.

SEVK BELGELERİ

Sevk belgeleri dış ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.

 Diğer yandan malların hareketi esnasında ve ödemenin gerçekleştirilmesinde sevk belgelerinin ibrazı önem taşır.

Bu nedenle sevk belgelerine ilişkin bilgiler sözleşmenin önemli bir unsurudur.

MÜCBİR SEBEP (FORS MAJÖR)

Mücbir sebep alıcı ile satıcının iradesi dışında meydana gelen (doğal afet, savaş, terör saldırısı vb.) olaylar olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle mücbir hallerinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilememesi söz konusudur. Ayrıca Sözleşmede mücbir sebep sayılacak durumlar açıklığa kavuşturlmalıdır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Alıcı ve satıcı arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda anlaşmazlığın çözümünde izlenecek hukuki süreç sözleşme metninde açık biçimde belirtilmelidir. Ayrıca aksi halde anlaşmazlığın çözümü ile ilgili ortaya çıkan problemlerin üstesinden gelmek bir hayli zor olacaktır.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Taraflar arasında sözleşme yapıldıktan sonra sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidilmek istendiğinde nasıl bir yol izleneceği karşılıklı olarak görüşülmeli ve sözleşme metninde açıkça belirtilmelidir.

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TİCARİ BELGELER

PROFORMA FATURA

Satıcının malın cinsi, birim fiyatı, atış şartları ve teslim şekline ilişkin şartları satıcıya bildirdiği teklif niteliği taşıyan bir belgedir. Proforma fatura alıcı tarafından onaylanıp satıcıya iade edilirse ardından üzerinde yazılı şartların kabul edildiği anlaşılır.

Proforma Faturanın Özellileri

İhracatçı ve ithalatçı firmaların adı, ünvanı ve adresi

Faturanın düzenlendiği tarih ve yer

İhracat konu olan malın cinsi, ayrıca birim fiyatı ve özellikleri

Proforma faturayı düzenleyen firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi

                                        İHRACAT FATURASI

İhracat faturası ithalatçıya gönderilen malın cinsini, ismini, miktarını, ardından birim satış fiyatını, toplam tutarını ve teslim şeklini gösteren belgedir.

Kıymetli evrak niteliği taşır.

İhracat gümrük beyannamesi açılması için düzenlenmesi zorunludur.

Firmaların adı, unvanı, telefonu, faksı ve adresi

Fatura Düzenlenme tarihi

Maliye Bakanlığının onayı

Fatura No

Ayrıca malın cinsi, birim fiyat ve tutar (FOB bedel tutarı)

Teslim Şekli

Ayrıca ödeme şekli ve banka bilgileri

MB’sı döviz alış kurları

Ayrıca malın menşei

Brüt ve net ağırlık 

Ayrıca ihracat faturasında KDV tutarı yer almaz

İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ FATURASI

Aynı ülkede faaliyet gösteren imalatçı firmanın ürettiği malları böylece satan ihracatçı firma adına imalatçı firma tarafından ihraç kaydıyla satış şartı ile düzenlenen faturadır.

Faturada malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, KDV ve toplam tutar yer alır.

Kıymetli evrak özelliği taşır.

Faturada;

Her iki firmanın adı, unvanı, adresi, vergi no, iletişim bilgileri, firma kaşesi ve yetkili imzaları bulunmalıdır.

Maliye bakanlığının onayı ve ayrıca Fatura no ve düzenlenme tarihi bulunmalıdır.

Bunun yanında faturada ihraç kaydıyla satış olduğu ve KDV tahsil edilmemiştir ibaresi yazılmalıdır.

Diğer yandan imalatçı olmayan bir işletme ihraç kaydıyla satış yapamaz.

İTHALAT FATURASI

Yurt dışında bulunan bir firmanın yurt içindeki ithalatçı firma için düzenlediği kıymetli evrak niteliğindeki belgedir.

İthalat Faturasında;

Tarafların adı,unvanı, vergi no, adres ve iletişim bilgileri yer alır.

Faturanın düzenlenme tarihi ve fatura no

Ayrıca ithalatı yapılan malın cinsi, miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı

Malın brüt ve net ağırlığı, menşei,

Çeki listesi bilgileri

Banka isimleri ve bilgileri

Ayrıca İthalat faturası yabancı dilde düzenlenir ve tercüme ettirilerek gümrük idaresine verilir.

ÖZEL FATURA

Türkiye’de ikamet etmeyen Türk ve yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’den satın aldıkları mallar için ödedikleri KDV’ni ülkeden ayrılırken gümrükten çıkış esnasında geri almalarını sağlamak amacıyla düzenlenir.

Danışmak ve Fikir Almak için Hemen Arayın

Group 6 CopyCreated with Sketch.

Daha Fazla Bilgi ?

İletişim Bilgilerinizi Doldurun, Size en kısa Zamanda Ulaşalım